• NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 1

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 1

  Bản chất của kế toán Khái niệm và phân loại kế toán 1.1.1.1. Khái niệm kế toán Để quản lý được hoạt động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi: + Hoạt động quan sát: + Đo lường (thước đo hiện vật, lao động, giá trị) + Tính toán + Ghi chép = Các hoạt động quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế của con người nhằm...

   39 p cuc 14/08/2013 79 3

 • Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Kế toán tài chính : Xem xét rằng kế toán tài chính với mục đích là hướng tới một số lớn những đối tượng bên ngoài., không ai kiểm soát được việc lập báo cáo thực tế hoặc có cơ hội để biết được chi tiết. Khả năng hiểu và có sự tin cậy về những báo cáo phụ thuộc trực tiếp vào sự chuẩn hoá các nguyên tắc và tình hình thực...

   226 p cuc 14/08/2013 153 8

 • Kế toán công ty chứng khoán

  Kế toán công ty chứng khoán

  Tài liệu “Kế toán công ty chứng khoán” được biên soạn và đưa vào giảng dạy tại học viện tài chính nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán và kế toán công ty chứng khoán hiện nay, và rất có ích cho các cán bộ tài chính kế toán, nhà đầu tư, các nhà quản lý công ty chứng khoán

   465 p cuc 14/08/2013 99 3

 • KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP

  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP

  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU I.KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 1. Khái niệm: Phải thu của khách hàng là khoản phải thu do khách hàng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp nhưng chưa thanh toán (bán thiếu cho khách hàng) 2. Nguyên tắc kế toán: - Phản ánh nợ phải thu khách hàng theo từng khách hàng riêng biệt = theo dõi thời gian thu hồi nợ = để đòi...

   89 p cuc 14/08/2013 62 1

 • BÀI GIẢNG:TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  BÀI GIẢNG:TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  Mục tiêu ♦ Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. ♦ Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. ♦ Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. ♦ Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các nhân tố...

   210 p cuc 14/08/2013 111 3

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 7

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 7

  SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN Khái niệm và phân loại kế toán 7.1.1.1 Khái niệm Sổ kế toán là những tờ sổ được thiết kế một cách khoa học, hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toán

   70 p cuc 14/08/2013 74 2

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 4

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 4

  PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Khái niệm và nội dung của phương pháp tài khoản kế toán - Khái niệm: Phương pháp TKKT là phương pháp kế toán phân loại để phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên liên tục, toàn diện, có hệ thống về tình hình và sự vận động của từng đối tượng kế toán - Nội dung: + Xây dựng danh mục và kết cấu tài...

   44 p cuc 14/08/2013 70 2

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 3

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 3

  PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Nội dung của phương pháp chứng từ kế toán * Khái niệm: Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh vào các chứng từ kế toán và tổ chức xử lý luân chuyển chứng từ kế toán để phục vụ công tác kế...

   29 p cuc 14/08/2013 78 2

 • Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

  Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

  Các nhà quản trị, người sở hữu và người trong nội bộ doanh nghiệp, những người ngoài doanh nghiệp là những người có thể dùng thông tin kế toán. Hệ thống kế toán phải cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như cho những người ngoài doanh nghiệp quan tâm đến các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Mỗi người sử dụng yêu cầu...

   498 p cuc 14/08/2013 209 8

 • Các phương pháp kế toán

  Các phương pháp kế toán

  Hiểu được hệ thống các phương pháp kế toánđược hình thành trong mối liên hệ mật thiết với các khâu của quy trình kế toán; Hiểu được nội dung của phương pháp chứng từ kế toán,vận dụng phương pháp chứng từ kế toán để thực hiện thu nhận thông tin đối với những phần hành kế toán cơ bản. Hiểu được nội dung của phương pháp tính giá,...

   154 p cuc 14/08/2013 86 4

 • Nguyên lý Kế toán - Học viện Tài Chính

  Nguyên lý Kế toán - Học viện Tài Chính

  Hiểu được bản chất, đặc trưng của kế toán, các khái niệm, nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố cơ bản của Báo cáo tài chính. Hiểu bản chất và vận dụng cơ bản các phương pháp kế toán trong doanh nghiệp. Hiểu và có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp lý kế toán, hệ thống pháp lý của kế toán Việt nam.

   66 p cuc 14/08/2013 469 2

 • Hệ thống tài khoản kế toán

  Hệ thống tài khoản kế toán

  QĐ 15-2006-QĐ-BTC là quyết định hướng dẫn chế độ kế toán hiện hành cho tất cả các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp (khác với QĐ 48 hướng dẫn chế độ kế toán các doanh nghiệp vừa và nhỏ). Gồm : 2 quyển, quyển 1 là hướng dẫn hạch toán kế toán, quyển 2 là mẫu biểu báo cáo, chứng từ, sổ kế toán sử dụng trong DN

   476 p cuc 14/08/2013 120 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số