• Kế toán ngân hàng

  Kế toán ngân hàng

  Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại. Từ đó sinh viên có cái nhìn về công tác kế toán ngân hàng...

   292 p cuc 14/08/2013 156 3

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 6

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 6

  PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Nội dung của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán * Khái niệm: Là phương pháp kế toán - Tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của kế toán (gồm mối quan hệ cân đối tổng thể và cân đối bộ phận) Cung cấp các thông tin theo các chỉ tiêu kinh tế, tài chính...

   32 p cuc 14/08/2013 67 2

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 2

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 2

  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Khái quát chung về đối tượng của kế toán - Tài sản và nguồn hình thành tài sản - Sự vận động tài sản (quá trình sản xuất kinh doanh) - Quan hệ kinh tế pháp lý ngoài tài sản của đơn vị Nội dung cụ thể của đối tượng kế toán trong DN 2.1.2.1 Tài sản * Khái niệm: (Theo VAS 01) Tài sản...

   24 p cuc 14/08/2013 75 2

 • Kế toán chi phí

  Kế toán chi phí

  Công ty điện tử Samsung Vina là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành điện - điện tử, là một trong những ngành có tính cạnh tranh cao, nhất là trong điều kiện nước ta đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Qua tìm hiểu cho thấy hệ thống xác định chi phí theo hoạt động (ABC - Activity Based Costing ) phù hợp với đặc điểm sản xuất của...

   20 p cuc 14/08/2013 132 2

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 8

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 8

  TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị kế toán là tổ chức lao động kế toán, áp dụng các phương pháp kế toán, nhằm thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý kinh tế đơn vị

   16 p cuc 14/08/2013 92 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 1

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 1

  Bản chất của kế toán Khái niệm và phân loại kế toán 1.1.1.1. Khái niệm kế toán Để quản lý được hoạt động sản xuất kinh doanh, đòi hỏi: + Hoạt động quan sát: + Đo lường (thước đo hiện vật, lao động, giá trị) + Tính toán + Ghi chép = Các hoạt động quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế của con người nhằm...

   39 p cuc 14/08/2013 87 3

 • Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Kế toán tài chính : Xem xét rằng kế toán tài chính với mục đích là hướng tới một số lớn những đối tượng bên ngoài., không ai kiểm soát được việc lập báo cáo thực tế hoặc có cơ hội để biết được chi tiết. Khả năng hiểu và có sự tin cậy về những báo cáo phụ thuộc trực tiếp vào sự chuẩn hoá các nguyên tắc và tình hình thực...

   226 p cuc 14/08/2013 172 8

 • Kế toán công ty chứng khoán

  Kế toán công ty chứng khoán

  Tài liệu “Kế toán công ty chứng khoán” được biên soạn và đưa vào giảng dạy tại học viện tài chính nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán và kế toán công ty chứng khoán hiện nay, và rất có ích cho các cán bộ tài chính kế toán, nhà đầu tư, các nhà quản lý công ty chứng khoán

   465 p cuc 14/08/2013 111 3

 • KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP

  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP

  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU I.KẾ TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 1. Khái niệm: Phải thu của khách hàng là khoản phải thu do khách hàng mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp nhưng chưa thanh toán (bán thiếu cho khách hàng) 2. Nguyên tắc kế toán: - Phản ánh nợ phải thu khách hàng theo từng khách hàng riêng biệt = theo dõi thời gian thu hồi nợ = để đòi...

   89 p cuc 14/08/2013 70 1

 • BÀI GIẢNG:TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  BÀI GIẢNG:TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  Mục tiêu ♦ Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. ♦ Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. ♦ Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. ♦ Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. ♦ Nắm được các nhân tố...

   210 p cuc 14/08/2013 131 3

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 7

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 7

  SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN Khái niệm và phân loại kế toán 7.1.1.1 Khái niệm Sổ kế toán là những tờ sổ được thiết kế một cách khoa học, hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toán

   70 p cuc 14/08/2013 80 2

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 4

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 4

  PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Khái niệm và nội dung của phương pháp tài khoản kế toán - Khái niệm: Phương pháp TKKT là phương pháp kế toán phân loại để phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên liên tục, toàn diện, có hệ thống về tình hình và sự vận động của từng đối tượng kế toán - Nội dung: + Xây dựng danh mục và kết cấu tài...

   44 p cuc 14/08/2013 77 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số