Bộ sưu tập Kinh tế

Kinh tế là tổng thể các yếu tố sản xuất, các điều kiện sống của con người, các mỗi quan hệ trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. Nói đến kinh tế suy cho cùng là nói đến vấn đề sở hữu và lợi ích. Bộ sưu tập này tổng hợp những ngành kinh tế được đào tạo tại trường. Nhằm giúp cho sinh viên có thể tham khảo bổ sung kiên thức của mình sau giờ lên lớp