Bài giảng Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Bài giảng Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về chuyên đề về vai trò vị trí của Đảng đối với cách