Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương VI

Chương VI: Đường lối xây dựng chính trị thuộc bài giảng bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung trình bày về đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945 - 1989) và đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.