Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - GVCC.TS. Phạm Thăng

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do GVCC.TS. Phạm Thăng biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;... Mời các bạn tham khảo.