Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - TS. Lê Quang Hậu

Bài giảng trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các nội dung.