BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Là chuẩn tắc cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ, phương châm, lực
lượng, phương thức tổ chức thực tiễn về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá -
xã hội, tư tưởng, tổ chức... do một nhà nước, một chính đảng, một tổ chức
chính trị xã hội vạch ra, nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định trong một thời kỳ
nhất định.
- Căn cứ vào phạm vi và nội dung, có thể phân loại thành đường lối
đường lối chung và đường lối trên các lĩnh vực cụ thể (chính trị, quân sự, văn
hóa…).
-