Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên

Bài giảng trình bày tình hình thế giới quốc tế cộng sản ra đời; chính sách cai trị của thực dân Pháp; chính sách của thực dân pháp đã sản sinh ra một giai cấp mới - giai cấp công nhân Việt Nam; phong trào yêu nước theo xu hướng vô sản...