Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Nội dung của bài giảng bao gồm: chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939; trong những năm 1930- 1935; nguyên nhân dẫn đến phong trào 1930–1931; tinh thần đấu tranh anh dũng của các chiến sỹ cách mạng; các phong trào đấu tranh công khai thời kỳ 1936-1939...