Bài giảng Đường lối Đảng Cộng sản - Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) - HV Tài Chính

Mời các bạn tham khảo nội dung chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) trong bài giảng Đường lối Đảng cộng sản sau đây. Nội dung bài giảng trình bày đến người học các kiến thức về chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939, chủ trương phát động khởi nghĩa giành chính quyền.