Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chuỗi ký tự, khởi tạo giá trị, các phép gán trực tiếp cho chuỗi bị hạn chế, nhập chuỗi từ bàn phím, phần tử của chuỗi, thư viện string.h,...