Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhập phân số - Trả về kiểu cấu trúc, tham biến và kiểu con trỏ, truyền tham biến dùng kiểu con trỏ, hàm nhập mảng kiểu cấu trúc, hàm nhập mảng kiểu cấu trúc – dùng con trỏ,...