Bài giảng Lý thuyết kế toán: Chương 4 - TS. Trần Văn Thảo

Mục tiêu trình bày trong chương 4 Lý thuyết thực chứng và nghiên cứu hành vi thuộc bài giảng Lý thuyết kế toán trình bày về triết lý của lý thuyết thực chứng, lý thuyết thực chứng nghiên cứu chính sách kế toán, sức mạnh của lý thuyết thực chứng bao trùm lý thuyết hành vi.