Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 5) - KS. Phạm Đức Thanh

Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 - Chương 5 trình bày về công trình nền mặt đường như khái niệm công trình nền đường và các yếu cầu đối với nền đường, các dạng nền đường, thiết kế mái đường đào, thiết kế mái đường đắp và các nội dung khác.