Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: If statement – Câu lệnh if, khối lệnh - Block, if…else statement – Câu lệnh if…else, toán tử điều kiện, lỗi thường gặp,...