Bài giảng Toán cao cấp 2: Bài 1 - Tập hợp - ánh sáng

Mục tiêu chính của bài giảng trình bày khái niệm về quan hệ giữa các tập hợp, đặc biệt là quan hệ hai ngôi và các quan hệ cơ bản:
Quan hệ tương đương và quan hệ thứ tự; khái niệm về ánh xạ với các ánh xạ cơ bản: Đơn ánh, song ánh, toàn ánh. Tiếp đó là ánh xạ ngược, thu hẹp và mở rộng một ánh xạ. Cuối cùng là lực lượng của tập hợp