Bài giảng Triết học Mác-Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập

Bài giảng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Triết học Mác-Lênin trong các trường
Đại học và Cao đẳng hiện nay, theo tinh thần từng bước chuẩn hoá giáo trình quốc gia. Bài giảng là phần giới thiệu chương trình môn học và đồng thời trong tài liệu này chúng tôi biên soạn hệ thống những câu hỏi theo từng bài giảng để giúp cho sinh viên tự nghiên cứu nâng cao chất lượng học tập của mình và đồng thời hướng dẫn cho sinh viên ôn tập để thi môn Triết học Mác-Lênin ngày một tốt hơn.