Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - Nguyễn Thị Hồng

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân - do dân - vì dân nêu quá trình Hồ Chí Minh lựa chọn và xác lập nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, lựa chọn, thiết lập và xây dựng nhà nước của dân - do dân - vì dân.