Bài thuyết trình: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội

Bài thuyết trình với nội dung trình bày về chủ nghĩa xã hội hiện thực, sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó, triển vọng của chủ nghĩa xã hội. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.