Bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Bài viết nghiên cứu đời sống kinh tế hiện thực, làm rõ mối liên hệ giữa bản chất với biểu hiện bên ngoài của các hiện tượng và các quá trình kinh tế; phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo.