Chủ nghĩa Mác - Lênin với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên

Bài viết này, tác giả tập trung làm rõ vai trò Chủ nghĩa Mác - Lênin với việc hình thành thế giới quan khoa học cho sinh viên. Có thể nói, việc trang bị thế giới quan khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên là hướng tới hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội”.