Cơ sở lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về văn hoá và đời sống văn hoá của giai cấp công nhân

Bài viết tập trung giới thiệu một số quan điểm có ý nghĩa cơ sở lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác về vấn đề văn hoá và đời sống văn hoá của giai cấp công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.