Đánh giá cán bộ chú trọng đức và tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, Người cho rằng, “vấn đề cán bộ là một vấn đề rất trọng yếu, rất cần kíp”. Nếu cán bộ là gốc của mọi công việc thì đánh giá đúng cán bộ là gốc của công tác cán bộ.