Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay

Xuất phát từ thực trạng đào tạo, bồi dưỡng và chất lượng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng. Bài viết, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay.