Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay

Bài viết phân tích đánh giá thực trạng chương trình đào tạo kế toán quản trị trong các trường đại học ở Việt Nam; đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp.