Đề cương bài giảng học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.