Đề tài: Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (1946-1954).
Phân tích nội dung đường lối chống Pháp của Đảng (1946-1950).
Quá trình bổ sung, hoàn chỉnh đường lối chống Pháp (1951-1954) .
Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
.