Đổi mới kiểm tra đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng phát triển năng lực cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kiểm tra đánh giá là bộ phận không thể tách rời của quá trình dạy học. Đổi mới kiểm tra đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy các quá trình khác như đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới quản lý…