Đổi mới phương pháp dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin” cho sinh viên đại học chính quy trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Bài viết đề cập đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.