Đường lối vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 1930-1945

Bài viết trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Đông Dương về vai trò của phụ nữ trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Đông Dương; báo chí cách mạnh và truyền đơn cách mạng – một phương tiện tuyên truyền, vận động phụ nữ hiệu quả...