Ebook Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô: P2

Phần 2 cuốn sách "Bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong xây dựng đường ô tô" tiếp tục đề cập đến: Cây xanh và cây xanh đô thị; thiết kế, xây dựng các công trình của đường đáp ứng yêu cầu kiến trúc mỹ học cảnh quan đường đô thị. Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, các nhà quản lý, hoạch định chính sách trong lĩnh vực liên quan.