Ebook ORACLE 8i (Toàn tập)

Mục đích của quyển sách Oracle 8i toàn tập này giúp bạn trở nên thành thạo cơ sở dữ liệu Oracle 8i, đề cập đến tất cả những kiến thức cần thiết từ mô hình dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu, sao lưu phục hồi, mạng và xử lý sự cố cũng như hiệu chỉnh hiệu suất thực thi..., với sự kết hợp lý thuyết và thực hành về điều mà Nhà quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 8i cần biết để sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle 8i một cách hiệu quả từ chính quyển sách này.