Ebook Phần đường dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV (Tập 4.2): Phần 1 - Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tập 4.2: Các bản vẽ phần xây dựng thuộc tập 4 của phần đường
dây tải điện cấp điện áp từ 110kV đến 500kV. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu các bản vẽ sơ đồ cột: các bản vẽ sơ đồ cột đường dây 500kV và bản vẽ sơ đồ cột đường dây 200kV. Mời các bạn cùng tham khảo.