Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 2): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thiên cơ ngâm chuyển, vì xã tắc trăm họ, hấp thụ long khí, Quách Tử Hưng dựng cờ khởi nghĩa, soái tinh rơi rụng đế vị ngầm dời. Mời các bạn cùng tham khảo.