Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái, TS. Lê Thị Hiền Thảo

Cuốn sách Sinh thái học và bảo vệ môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của sinh thái học; các ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường; các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như các ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Phần 1 của cuốn sách trình bày đại cương về sinh thái học, hệ sinh thái, các quy luật sinh thái học, vòng tuần hoàn sinh học. Đồng thời, cuốn sách còn giới thiệu cho người học nội dung về sinh thái học nguồn nước, sinh thái học trong các công trình xử lý nước thải và sinh thái học đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.