Ebook Thuật ngữ văn thư, lưu trữ

Cuốn sách được biên soạn nhằm giải thích và hệ thống nhất cách hiểu các thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến trong công tác văn thư, lưu trữ. Trong cuốn Thuật ngữ này, tác giả đã lựa chọn và giải thích 291 thuật ngữ được sử dụng phổ biến hiện nay trong công tác văn thư (soạn thảo và ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ, quản lý và sử dụng con dấu) và công tác lưu trữ (thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ). Các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái A, B, C... Ngoài ra, khi tìm kiếm thuật ngữ theo vấn đề, người đọc có thể xem bảng kê các thuật ngữ theo chuyên đề tại phần Phụ lục.