Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước" giới thiệu nội dung về cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước. Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị khoa học và giáo dục, giúp các cấp ủy, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta. Mời các bạn tham khảo!