Giá trị tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Những vấn đề quan trọng đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được C. Mác và Ph. Ăngghen luận giải trong tác phẩm này được xem là kim chỉ nam cho hành động của toàn bộ phong trào công nhân, là cương lĩnh chính trị soi đường cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người thoát khỏi mọi ách áp bức bóc lột, xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, tự do và hạnh phúc.