Giảng dạy triết học Mác – Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày khái niệm phương pháp và phương pháp dạy học đại học; phương pháp dạy triết học Mác - Lênin trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thời gian qua, thực trạng và nguyên nhân; một số kiến nghị về phương pháp dạy Triêt học.