Giáo dục lý luận Mác - Lênin trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Giáo dục lý luận Mác - Lênin trong các trường đại học ở nước ta có vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ tư duy lý luận, rèn luyện đạo đức và lối sống mới cho sinh viên. Giáo dục lý luận Mác - Lênin trong trường đại học, bao gồm giáo dục tư duy lý luận, giáo dục đạo đức, giáo dục tính kỷ luật có ảnh hưởng tới nhân cách mỗi sinh viên.