Giáo trình lý thuyết cung cấp điện 1 - Võ Tấn Lộc

Điện năng là một dạng năng lượng có ưu điểm là dễ sản xuất ra từ các dạng năng lượng khác như nhiệt hóa, cơ năng ... và cũng dễ chuyển thành các dạng năng lượng khác như nhiệt, hóa, cơ năng...