Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Giáo trình sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản, các quy luật của Triết học Mác- Lenin. Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận của đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để nắm chắc nội dung mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.