Giáo trình Triết học Mác - Lênin

Giáo trình với các nội dung: khái lược về triết học và lịch sử triết học; khái lược về lịch sử triết học trước Mác; sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin; một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại; hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc các nội dung.