Giáo trình Xây dựng Đảng - ĐH Huế

Giáo trình "Xây dựng Đảng” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên Trung tâm Đào tạo Từ xa và sinh viên Đại học Huế về môn học “Xây dựng Đảng”. Nội dung cuốn sách được hoàn thành dựa trên cơ sở biên tập và bổ sung nội dung hai cuốn sách: “Xây dựng Đảng” - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Hà Nội-1995 và “Xây dựng Đảng”-Giáo trình Trung học Chính trị-Tài liệu lưu hành nội bộ-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh-1997.