Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa

Nhằm trang bị cho sinh viên hiểu và vận dụng
được các quy luật trong kinh tế: qui luật giá trị, giá
trị thặng dư, cung, cầu, cạnh tranh…đặc biệt là
qui luật giá trị và giá trị thặng dư. Từ đó làm sáng
tỏ qui luật kinh tế cơ bản của CNTB và vận dụng
vào việc lý giải các vấn đề trong nền kinh tế.