Lựa chọn và sử dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy kiến thức phần triết học Mác – Lênin cho sinh viên

Bài viết tập trung phân tích vai trò của việc sử dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy một số kiến thức phần triết học Mác – Lênin, từ đó chúng tôi tiến hành xây dựng quy trình và cách thức để lựa chọn, sử dụng ca dao, tục ngữ vào giảng dạy triết học Mác – Lênin cho sinh viên, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giảng dạy triết học Mác - Lênin.