Lý luận sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Bài viết với các nội dung tổng kết khoa học và khái quát lý luận về kinh nghiệm thực tiễn 80 năm cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam; phát triển hơn nữa lý luận cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phong phú hơn nữa nội dung nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...