Mac, Ăngghen và những vấn đề lý luận văn học

G P RT E Đ R . H IL N E

MÁ , N G E CĂ G H N V N ỮN V NĐ V NH C À H G Ấ Ề Ă Ọ

N ÀX Ấ B NV NH CN H T U TQ Ố G A H U T Ả Ă Ọ G Ệ H Ậ U C I MA X Ơ A 16 T C V ,98

.MÁC, ĂNGGHEN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VĂN HỌC

G. PHRITLENĐER NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA MATXCƠVA, 1968

Lê Lưu Oanh Phùng Ngọc Kiếm (dịch)

Sách điện tử (bản in một mặt v2011.10.3), dựa trên bản lưu của Thư viện Khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000.
2Những năm 1844 - 1845 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển thế giới quan của Mác. Vào những năm này, trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa duy tâm của Hêghen và những người Hêghen phái tả, Mác đã khởi thảo những tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Và để phát triển, hoàn thiện những tư tưởng ấy, ông còn tiếp tục làm việc cùng với Ăngghen tới hàng chục năm sau. Khi khái quát sự phát triển lịch sử của chủ nghĩa Mác, Lênin viết: “Mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, lại đặc biệt đặt ra trước mắt lúc thì vấn đề này, lúc thì vấn đề khác của chủ nghĩa Mác. Ở nước Đức, trước 1848, vấn đề nổi bật là sự hình thành hệ thống triết học của chủ nghĩa Mác; năm 1848 là tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác; trong những năm 1850 - 1860 là học thuyết về kinh tế của Mác” (Lênin - Bút ký, T.17, tr 53). Thời kỳ 1844 - 1845 là thời kỳ “hình thành hệ thống triết học của chủ nghĩa Mác”. Thời kỳ này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đối với cả sự phát triển của mĩ học mác xít. Chính trong thời gian này, Mác và Ăngghen đã áp dụng lần đầu tiên những nguyên tắc triết học mác xít - chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử - vào việc giải quyết những vấn đề văn học và nghệ thuật. Sau khi làm một cuộc đảo lộn cách mạng trong triết học, Mác và Ăngghen thực hiện một cuộc chuyển biến cách mạng ngay cả trong lĩnh vực mĩ học. Hai ông bắt đ