Mối quan hệ biện chứng giữa tất yếu và tự do trong triết học Marx - Lenin

Triết học Marx - Lenin đã giải quyết một cách khoa học vấn đề về tự do trong mối quan hệ biện chứng với tất yếu, tự do và tất yếu không hề đối lập nhau một cách siêu hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết.